Odbor migrácie a integrácie – Migračný úrad MV SR

Odbor migrácie a integrácie Migračného úradu Ministerstva vnútra SR má špecifické postavenie. Zaoberá sa integráciou osôb, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana (azyl alebo doplnková ochrana).

Dvaja integrační manažéri zabezpečujú kontakt s inštitúciami zapojenými do integračného procesu. Migračný úrad zabezpečuje aj dohľad (monitoring kvality) nad činnosťou mimovládnych organizácií zodpovedných za integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou s cieľom zabezpečiť jednotný štandard v tejto oblasti v Slovenskej republike.

Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Adresa: Pivonková 6, 812 72 Bratislava
Tel: +421 2 43 41 47 75, +421 2 48 25 41 04
Web: https://www.minv.sk/?azyl-migracia