Dotazník pre mapovanie potrieb

Radi by sme sa na vás obrátili s prosbou o vyplnenie krátkeho dotazníka mapujúceho potreby cudznicov v Košiciach. Vaše hodnotenie a váš názor nám pomôžu vytvoriť budúce služby poskytované mestom tak, aby odpovedali na vaše potreby. Odpovede na otázky sú anonymné pokiaľ sa nerozhodnete zdielať s nami vaše údaje pre účel ďalšej komunikácie.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Aká je vaša celková spokojnosť s kvalitou života v Košiciach
Ako hodnotíte dostupnosť služieb týkajúcich sa vzdelania
Ako hodnotíte dostupnosť služieb týkajúcich sa zdravia
Ako hodnotíte dostupnosť služieb týkajúcich sa bývania
Ako hodnotíte dostupnosť služieb týkajúcich sa Sociálnych služieb (napr. poradenstvo, starostlivosť o znevýhodnené osoby a seniorov)
Ako hodnotíte dostupnosť služieb týkajúcich sa komunitných aktivít
Ako hodnotíte dostupnosť služieb týkajúcich sa zamestnávania
Ako hodnotíte kvalitu služieb týkajúcich sa vzdelania
Ako hodnotíte kvalitu služieb týkajúcich zdravia
Ako hodnotíte kvalitu služieb týkajúcich bývania
Ako hodnotíte kvalitu služieb týkajúcich sociálnych služieb (napr. poradenstvo, starostlivosť o znevýhodnené osoby a seniorov)
Ako hodnotíte kvalitu služieb týkajúcich komunitných aktivít
Ako hodnotíte kvalitu služieb týkajúcich zamestnávania
Máte dostatočné informácie o službách v oblasti vzdelania
Máte dostatočné informácie o službách v oblasti zdravia
Máte dostatočné informácie o službách v oblasti bývania
Máte dostatočné informácie o službách v oblasti sociálnych služieb (napr. poradenstvo, starostlivosť o znevýhodnené osoby a seniorov)
Máte dostatočné informácie o službách v oblasti komunitných aktivít
V Košiciach sa cítim bezpečne
Ako cudzinec som sa v Košiciach stretol s diskrimináciou
Slováci sa k cudzincom v Košiciach správajú s úctou a rešpektom
Myslím si, že sa budem vedieť ľahko integrovať do slovenskej spoločnosti
Rád/rada by som tu ostal/a žiť dlhodobo
K tomu aby som sa tu cítil/a lepšie by som potreboval/a - lepšie ovládať Slovenský jazyk
Lepšie poznať slovenskú kultúru a zvyky
Mať lepší prístup na pracovný trh
Mať ľahší prístup mojich detí do škôl/škôlok
Byť aktívnejšie zapojený/á do komunity
Mať možnosť nadviazať viac priateľstiev so Slovákmi
Mať lepší prístup k zdravotnej starostlivosti
Po potvrdení Vášho súhlasu s osobnými údajmi, môžete dotazník odoslať aj bez vyplnenia Vašich osobných údajov. Pre odoslanie, potvrďte súhlas so spracovaním Vašich odpovedí a stlačte tlačidlo odoslať.
Ak chcete zadať svoje osobné údaje, prosím pokračujte vo vyplňovaní dotazníka a po vyplnení osobných údajov potvrďte súhlas s ich spracovaním a stlačte tlačidlo odoslať. Zadanie Vašich osobných údajov nám v budúcnosti pomôže zlepšiť naše služby a poskytovať adresnejšiu pomoc.
Odoslaním tohto formulára prehlasujem, že som bol oznámený/a s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon ochrane osobných údajov") o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré su zverejnené na webovom sídle mesta: www.kosice.sk. Vaše údaje budú použité výlučne pre vnútorné potreby Magistrátu mesta Košice a nebudú poskytnuté tretím osobám.