Migračný úrad MV SR

Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „migračný úrad“) je odborným útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku azylu a integrácie azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana.

Migračný úrad zabezpečuje aj dohľad (monitoring kvality) nad činnosťou mimovládnych organizácii, ktoré majú uzatvorenú zmluvu s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo realizujú projekt poskytujúci nevyhnutné služby v integrácii osôb s udelenou medzinárodnou ochranou financovaný z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu s cieľom zabezpečiť kontinuitu a jednotný štandard v oblasti integrácie tejto skupiny cudzincov v Slovenskej republike.

Dvaja integrační manažéri migračného úradu spolupracujú so všetkými relevantnými subjektmi v oblasti integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.

Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Adresa: Pivonková 6, 812 72 Bratislava
Tel. pevná linka: +421 961 578 227, +421 2 48 25 41 04

mobil:+421 907 913 784
Web: https://www.minv.sk/?azyl-migracia