Nové zmeny v zákone o azyle a poskytovaní ubytovania odídencom

5 júna Slovenská vláda prijala návrh Ministerstva vnútra o zmene zákona o azyle, vrátane poskytovania dočasného azylu Ukrajincom, známeho ako „Lex Ukrajina“. Hlavné zmeny sa týkajú kompenzácií za ubytovanie, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. júla, ako informuje oficiálna stránka Ministerstva vnútra. Od tohto okamihu sa ministerstvo bude sústrediť na pomoc novoprišlým ukrajincom a zraniteľným osobám.

Príspevok za ubytovanie odídenca
Poskytovanie príspevku:

 • Ministerstvo poskytne príspevok za ubytovanie odídenca prostredníctvom obce, kde sa ubytovanie poskytuje.
 • Príspevok sa poskytne za ubytovanie počas 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území Slovenskej republiky a tiež zraniteľným osobám.

Definícia zraniteľných osôb:

 • Člen domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi.
 • Osoba so závažným zdravotným postihnutím.
 • Osoba staršia ako 65 rokov.
 • Jeden z rodičov starajúcich sa o dieťa do piatich rokov, alebo fyzická osoba starajúca sa o dieťa do piatich rokov na základe rozhodnutia súdu.
 • Dieťa do piatich rokov veku osoby podľa bodu vyššie.

Preukazovanie zraniteľnosti:

 • Potvrdenie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi (+ všetci osoby ktorí sú spolu posudzovane).
 • Oznámenie o priznaní dotácie pre osoby so zdravotným postihnutím.
 • Doklad totožnosti pre osoby staršie ako 65 rokov.
 • Čestné vyhlásenie rodiča alebo fyzickej osoby starajúcej sa o dieťa do piatich rokov veku.

Odídenec, ktorému osoba s príslušnými právomocami poskytuje ubytovanie, je povinný:

 • Osobne informovať miestnu komunitu o tom, že mu je poskytované ubytovanie, do troch pracovných dní odo dňa začatia poskytovania ubytovania, a v prípade potreby potvrdiť svoju zraniteľnosť.
 • Okamžite informovať miestny úrad a príslušnú osobu o zmenách vo faktoroch, ktoré určujú zraniteľnosť.

Oprávnená osoba, ktorá poskytuje ubytovanie odídencovi, je povinná oznámiť obci, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, údaje o poskytnutom ubytovaní do piatich pracovných dní od začiatku poskytovania ubytovania.

Výška príspevku:

Príspevok za ubytovanie odídenca v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 písm. a) zákona sa poskytuje vo výške 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca.

Maximálne príspevky pre nehnuteľnosti:

 • Jedna obytná miestnosť: maximálne 390 eur za kalendárny mesiac.
 • Dve obytné miestnosti: maximálne 540 eur za kalendárny mesiac.
 • Tri obytné miestnosti: maximálne 720 eur za kalendárny mesiac.
 • Štyri a viac obytných miestností: maximálne 900 eur za kalendárny mesiac.

Príspevok pre iné nehnuteľnosti:

Príspevok v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 písm. b) a c) zákona sa poskytuje vo výške 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca.

Ďalšie významné zmeny:

 • Odídenec môže byť ubytovaný v azylovom zariadení maximálne 120 dní, ak nie je zraniteľnou osobou.
 • Odídenec je povinný bezodkladne opustiť azylové zariadenie, ak mu zaniklo poskytovanie dočasného útočiska alebo ak závažným spôsobom porušil vnútorný poriadok zariadenia.

Tieto zmeny smerujú k zlepšeniu a presnejšiemu usmerňovaniu systému poskytovania dočasného azylu a príspevkov na ubytovanie pre utečencov, ako aj k posilneniu ochrany zraniteľných skupín.

Vzory dokumentov: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi, čestné vyhlásenie atd

Zdroj: portal Úradu vlády Slovenskej republiky